Политика за поверителност

1.Настоящата Политика за поверителност определя правилата за обработка на личните данни, получени с посредничеството на онлайн магазина www.Distance. (наричан по-нататък: „Интернет магазин”).

2. Собственик на Интернет магазина и едновременно Администратор на данните е фирма Distance S.A. със седалище в Познан (61-248), ul. Stanisława Zwierzchowskiego 31a, регистрирана в търговския регистър на Държавния Съдебен Регистър воден от Районния съд Познан - Нове Място и Вилда в Познан, VIII Стопански Отдел на Държавния Съдебен Регистър с номер KRS 0000650368, с фирмен капитал 7.000.000 PLN, изцяло внесен, номер по ДДС: 7781406159, REGON: 63445350600000, наричана по-нататък Distance или Администратор.

3. Администраторът е назначил Инспектор по защита на личните данни (наричан по-нататък „Инспектор”). Контакт с Инспектора е възможен на адрес e-mail: [email protected]

4. Личните данни, събрани от Distance.bg посредством Интернет магазина, се обработват в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), наричан също така GDPR.

5. Distance.bg полага специални грижи за зачитане на поверителността на клиентите, посещаващи Интернет магазина.

6. В случай на обработка на данни, свързани с онлайн активност с използване на файлове бисквитки и други подобни технологии, администратор на данните може също да бъде един или повече субекти, които си сътрудничат с Администратора

§ 1 Видове обработвани данни, цели за обработка и правно основание

1. Distance.bg събира информация за физически лица, извършващи юридическа дейност, която не е пряко свързана с тяхната стопанска дейност, физически лица, водещи стопанска или професионална дейност от свое име и физически лица, представляващи юридически лица или организационни единици, които не са юридически лица, на които законът признава правоспособност, водещи от свое име стопанска или професионална дейност, наричани по-долу заедно Клиенти.

2. Личните данни на Клиентите се събират в случай на: а. регистрация на акаунт в Интернет магазина, за да се създаде и управлява индивидуален акаунт, както и да се предприемат действия по искане на бъдещия Клиент преди сключването на договор. Правно основание: необходимост от изпълнение на договора за предоставяне на услугата за Клиентски акаунт (чл. 6, пар. 1, буква б) от GDPR); б. заявяване на поръчка в Интернет магазина с цел изпълнение на договора за продажба. Правно основание: необходимост от изпълнение на договора за продажба (чл. 6, пар. 1, буква б) от GDPR); в. изпращане на запитване от Клиента чрез формуляра за контакт в Интернет магазина, с цел изпращане на отговор на полученото съобщение. Правно основание: необходимост от изпълнение на договора за предоставяне на услугата Формуляр за контакт (чл. 6, пар. 1, буква б) от GDPR); г. оценка и анализ на дейността и информацията за Клиента, включително като част от автоматизираната обработка на лични данни (профилиране), с цел представяне на общи реклами, оферти или промоции относно продуктите на Администратора и неговите партньори, по начин, адаптиран към интересите на дадения Клиент (без да влияе значително на неговите решения). Правно основание: законният ни интерес (чл. 6, пар. 1, буква е) от GDPR); д. абониране за бюлетина (Newsletter) с цел изпълнение на договора, чийто предмет е услуга, предоставяна по електронен път. Правно основание - съгласие на субекта на данните да изпълни договора за предоставяне на услугата Newsletter (чл. 6, пар. 1, буква а) от GDPR).

3. При регистрация на акаунт в Интернет магазина Клиентът посочва: a. E-mail адрес; б. име и фамилия.

4. При регистрация на акаунт в Интернет магазина, Клиентът самостоятелно задава индивидуална парола за достъп до своя акаунт. Клиентът може да промени паролата по-късно, при условията, описани в § 5.

5. Когато заявява поръчка в Интернет магазина, Клиентът предоставя следните данни: а. адрес e-mail; б. адресни данни: а. пощенски код и населено място; б. държава; в. улица с номер на къща/апартамент. в. име и фамилия; г. телефонен номер.

6. В случай на предприемачи, обхватът на данните, необходими за посочване при заявка на поръчка в Интернет магазина, в допълнение към данните, посочени в параграф 5 по-горе, включва също: а) фирмата на предприемача; б. данъчен идентификационен номер ДДС.

7. В случай на използване на услугата Newsletter, Клиентът посочва само своя адрес е-mail.

8. В случай на използване на услугата за формуляр за контакт, Клиентът посочва следните данни: a. адрес e-mail; b. име.

9. В случай на използване на услугата „направи рецензия”, Клиентът посочва своя псевдоним, nick или име.

10. В случай на обслужване на Клиента във връзка с повдигнат от него въпрос относно услуги, продукти или заявена поръчка, както и всякакви забележки или рекламации относно поръчка, която вече е изпълнена, Администраторът обработва данните на Клиента, необходими за правилното предоставяне на услугата за обслужване. В този обхват за правно основание за обработка се счита както необходимостта от предоставяне на данни за предоставяне на услуги за обслужване на Клиента (чл. 6, пар. 1, буква б) от GDPR), така и съгласието на субекта на данните (чл. 6, пар. 1, буква а) от GDPR).

11. Ако Клиентът направи онлайн плащане за поръчката или добави карта като част от своя акаунт в Интернет магазина, Администраторът обработва също така данните за плащания и кредитни или дебитни карти. В този случай правното основание за обработка на данните е съгласието на субекта на данните да извърши плащане в избраната форма или да съхранява данни от карти или платежни карти като част от акаунта на клиента (чл. 6, пар. 1, буква а) от GDPR).

12. По отношение на счетоводни данни, свързани с плащания, извършени от Клиента, основание за обработката на тези данни е и законовото задължение, наложено на Администратора (чл. 6, пар. 1, буква в) от GDPR).

13. По време на използване на Уебсайта може да бъде изтеглена допълнителна информация, по-специално: IP адресът, приписан на компютъра на Клиента или външният IP адрес на интернет доставчика, име на домейн, тип браузър, време за достъп, тип операционна система (повече информация по тази тема в § 3 от Политиката за поверителност).

14. От Клиентите също така могат да бъдат събирани навигационни данни, включително информация за връзки и препратки, които те решат да кликнат или други действия, предприети в нашия Интернет магазин. Правно основание - легитимен интерес (чл. 6, пар. 1, буква е) от GDPR), който се състои в улесняване на използването на услуги, предоставяни по електронен път и подобряване на функционалността на тези услуги (повече информация по тази тема в § 3 от Политиката за поверителност).

15. С цел определяне, разследване и прилагане на искове, някои лични данни, предоставени от Клиента, могат да бъдат обработвани в рамките на използване на функционалността в Интернет магазина, като: име, фамилия, данни за използването на услуги, ако исковете са възникнали поради начина, по който Клиентът използва услугите, други данни, необходими за доказване на съществуването на рекламацията, включително размера на понесената щета. Правно основание - легитимен интерес (чл. 6, пар. 1, буква е) от GDPR), състоящ се в установяване, разглеждане и изпълнение на искове и защита срещу искове в производства пред съдилища и други държавни органи.

16. Предоставянето на лични данни на Distance.bg е доброволно, във връзка със сключване на договори за продажба или предоставяне на услуги чрез уебсайта на магазина, при условие, че непредставянето на данните, посочени във формулярите в процеса на регистрация, прави невъзможна Регистрацията и създаването на Клиентски Акаунт, а в случай на заявяване на поръчка без Регистрация на Клиентски Акаунт, непредоставянето на необходимите данни ще попречи на заявката и изпълнението на поръчката на Клиента.

17. Distance.bg обработва лични данни, включително: име, фамилия, имейл адрес, както и отговори на подготвени въпроси като част от анкетата за удовлетвореност и формулярите, използвани за анкетата за удовлетвореност. Участието в такива анкети е доброволно. Ако Клиентът не се съгласи да участва в тях, той може да информира Администратора по всяко време на адреса съгласно § 6 и след това Администраторът ще блокира съответните данни. Правно основание - легитимен интерес (чл. 6, пар. 1, буква е) от GDPR), състоящ се в подобряване на функционалността на услугите, предоставяни по електронен път и оценка на удовлетвореността от услугите, които предоставяме.

18. Освен това Администраторът обработва данни и за статистически цели, свързани с проверката на предоставяните услуги, по-специално техния обхват. Правното основание в това отношение е нашият легитимен интерес (чл. 6, пар. 1, буква е) от GDPR).

19. Администраторът подчертава, че осигурява пълна безопасност на обработваните лични данни в рамките на ИТ системата, използвана за управление на Интернет магазина. Използваната система позволява: автоматична регистрация на датата на първото въвеждане на лични данни в системата, източника на лични данни и идентификационния номер на потребителя, въвел данните.

§ 2 На кого се предоставят или поверяват данните и колко дълго се съхраняват?

1. Личните данни на Клиента се предоставят на доставчици на услуги, използвани от Distance.bg при управлението на Интернет магазина. Доставчиците на услуги, на които се предоставят лични данни, в зависимост от договорните условия и обстоятелствата, или подлежат на инструкциите на Distance.bg относно целите и методите на обработка на тези данни (обработващи единици) или сами определят целите и методите на тяхната обработка (администратори). а. Обработващи единици. Distance.bg използва услугите на доставчици, които обработват личните данни само по възложение на Администратора. Това са: доставчици, предоставящи хостинг услуги, счетоводни услуги, правни услуги, пощенски или куриерски услуги, услуги за позициониране на уебсайтове, предоставяне на маркетингови системи, системи за анализ на трафика в Интернет магазина, системи за анализ на ефективността на маркетинговите кампании, системи за създаване и изпращане бюлетин, системи за събиране на статистически данни и реклами (напр. Google); б. Администратори. Distance.bg използва услугите на доставчици, които не действат само според инструкциите и сами определят целите и методите за използване на личните данни на Клиентите. Те предоставят електронни разплащателни и банкови услуги.

2. С оглед на горното, а по-специално сътрудничеството с Google, данните, предоставени на Администратора, могат да бъдат прехвърлени извън Европейското икономическо пространство. Съответната защита на прехвърлените данни е осигурена от Администратора чрез използването на стандартни клаузи за защита на данните, приети съгласно решенията на Европейската комисия. Можете да получите копие от мерките за сигурност, които използваме по отношение на трансфера на данни в страни извън ЕИП, по-специално като се свържете с нашия инспектор.

3. Личните данни на Клиентите се съхраняват до: а. оттегляне от страна на Клиента на съгласието за обработка на данни, б. изтичане на давността на искове на Администратора срещу Клиента или Клиента срещу Администратора; в. изтичане на давността на искове, за които имат права субекти, които си сътрудничат с Администратора срещу Администратора във връзка с предоставянето на услуги, свързани пряко или косвено с данните на Клиента; г. възражението на Клиента срещу обработката на данни; в зависимост от това кое от гореописаните събития настъпва по-късно.

4. Ако Клиентът избере начин на плащане чрез системата dotpay.pl, неговите лични данни се прехвърлят до степента, необходима за извършване на плащането на фирма Dotpay S.A. със седалище в Краков (30-552), ул. Wielicka 72, вписана в търговския регистър, воден от Окръжния съд за Краков-Шродмиеще в Краков, XI Стопански отдел на Националния съдебен регистър под номер KRS 0000296790

5. Навигационните данни могат да бъдат използвани за по-добро обслужване на Клиентите, за анализ на статистически данни и за адаптиране на Интернет магазина към предпочитанията на Клиентите, както и за администриране на Интернет магазина.

6. Ако Клиентът се абонира за бюлетина (Newsletter), на неговия имейл адрес Distance.bg ще изпраща електронни съобщения, съдържащи търговска информация за промоции и нови продукти, налични в Интернет магазина.

7. При поискване Distance.bg предоставя лични данни на упълномощени държавни органи, по-специално на организационни звена на прокуратурата, полицията, председателя на Службата за защита на личните данни, председателя на Службата за защита на конкуренцията и потребителите или председателя на Службата за електронна комуникация.

8. Сайтът използва приложението TrafficWatchDog, предлагано от фирма Spark DigitUP sp. z o.o., със седалище: Plac Wolnica 13/10, 31-060 Kraków. Приложението мониторира посещенията и събира информация за начина на използване на мониторирания уебсайт. Във файловете бисквитки и параметрите, събрани от кодове JavaScript и пиксели, се записват информации като IP адрес (Internet Protocol), идентификатор на крайното устройство, тип на крайното устройство, параметри на крайното устройство, параметри на операционната система, параметри на браузъра, взаимодействие на потребителя с наблюдавания уебсайт и данни за активността, прекарано време в сайта, параметри на HTTP заглавието, параметри на маркетинговата кампания. Гореспоменатите данни се събират с цел идентифициране на измами от тип ad fraud (чл. 6 пар. 1, буква е) от GDPR) и ще бъдат изтрити най-късно след 3 месеца. Приложението TrafficWatchdog може да използва бисквитки на други субекти, напр. Google. Повече информация за условията за използване и защита на данните можете да намерите на следния уебсайт https://trafficwatchdog.pl/pl/docs/privacy-policy и https://trafficwatchdog.pl/pl/docs/cookie-policy

9. Уебсайтът използва Google reCAPTCHA v.3, предлагана от фирма Google Ireland Limited („Google”), фирмата е регистрирана и действа съгласно ирландското законодателство (регистрационен номер: 368047), с адрес на седалището в Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia - с цел наблюдение на взаимодействието на потребителя на сайта. Повече информации за условията за използване и защитата на данните ще намерите в следния сайт https://policies.google.com/terms?hl=pl и https://policies.google.com/privacy?hl=pl

§ 3 Механизъм на файловете cookies, обработка на данните по автоматизиран начин, IP адрес

1. Интернет магазинът използва малки файлове, наречени бисквитки. Те се записват от Distance.eu на крайното устройство на посетителя на Интернет магазина, ако това е позволено от уеб браузъра. Файлът бисквитка обикновено съдържа името на домейна, от който идва, неговия „срок на годност" и индивидуален, произволно избран номер, идентифициращ този файл.

2. Информацията, събрана чрез този тип файлове, помага за адаптиране на продуктите, предлагани от Distance.bg, към индивидуалните предпочитания и действителните нужди на посетителите на онлайн магазина. Те също така дават възможност за разработване на обща статистика на посещенията на представените продукти в Интернет магазина.

3. Distance.bg използва два вида бисквитки: а) бисквитки на сесията: след края на сесията на браузъра или изключването на компютъра запазената информация се изтрива от паметта на устройството. Механизмът на сесийните бисквитки не позволява събирането на каквито и да било лични данни или поверителна информация от компютрите на клиентите; б) постоянни бисквитки: те се съхраняват в паметта на крайното устройство на Клиента и остават там, докато не бъдат изтрити или срокът им изтече. Механизмът на трайните файлове бисквитки не позволява изтегляне на каквито и да било лични данни или поверителна информация от компютъра на Клиентите.

4. Distance.bg използва собствени бисквитки, за: а) записване на стоки в кошницата, така че Клиентът да не трябва да ги добавя след всяко презареждане на страницата или на всяка подстраница; б) удостоверяване на Клиента в Интернет магазина и осигуряване на непрекъснатост на сесията на клиента в Интернет магазина (след влизане в системата), благодарение на което Клиентът не трябва да въвежда отново потребителското име и паролата на всяка подстраница в магазина; в) анализ и изследвания, както и одит на преглеждането, по-специално за създаване на анонимни статистически данни, които помагат да се разбере как Клиентите използват Уебсайта на магазина, което позволява подобряване на неговата структура и съдържание; г) представяне на общи реклами, оферти или промоции, предназначени за всички Клиенти, по начин, съобразен с интересите, научаване на предпочитанията на Клиента, например чрез анализ колко често той посещава Интернет магазина и какви продукти купува, което позволява по-добро разбиране на очакванията на Клиента и приспособяване към неговите нужди, без съществено влияние върху неговите решения. Благодарение на използването на усъвършенствани технологии, тези дейности често се извършват от системата по автоматизиран начин, което позволява изпратеното съдържание да бъде актуално.

5. Distance.bg използва външни бисквитки, за да: а) представя реклами, съобразени с предпочитанията на Клиента, като използва инструмента за онлайн рекламиране на Google AdSense (администратор на външни бисквитки: Google Inc със седалище в САЩ); б) представяне на Сертификат Надежден правилник чрез уебсайта rzetelnyregulamin.pl (администратор на външни бисквитки: Rzetelna Grupa sp. z o.o. със седалище във Варшава).

6. Механизмът на бисквитки е безопасен за компютрите на Клиентите на Интернет магазина. По-специално, не е възможно вирусите или друг нежелан софтуер или злонамерен софтуер да проникнат в компютрите на Клиентите по този начин. В своите браузъри обаче Клиентите имат възможност да ограничат или деактивират достъпа на бисквитките до компютрите. Ако използвате тази опция, използването на Интернет магазина ще бъде възможно, с изключение на функции, които по своето естество изискват бисквитки.

7. По-долу представяме как можете да промените настройките на популярните уеб браузъри при използването на бисквитки:

a) уеб браузър Internet Explorer (https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer);

b) уеб браузър Microsoft EDGE (https://privacy.microsoft.com/pl-PL/windows-10-microsoft-edge-and-privacy);

c) уеб браузър Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka);

d) уеб браузър Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl);

e) уеб браузър Safari (https://support.apple.com/pl-pl/HT201265);

f) уеб браузър Opera (http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html).

8. Distance.bg може да съхранява адресите IP на Клиентите. Адресът IP представлява номер, приписан на компютъра на посетителя на Интернет магазина от доставчика на интернет услуги. Номерът IP позволява достъп до Интернет. В повечето случаи той се приписва динамично на компютъра, т.е. променя се всеки път, когато се свързвате с Интернет и следователно обикновено се третира като нелична идентификационна информация.

9. IP адресът се използва от Администратора при диагностициране на технически проблеми със сървъра, създаване на статистически анализи (например определяне от кои региони произхождат най-много посещения), като информация, полезна при администрирането и подобряването на Интернет магазина, както и за целите на сигурността и възможна идентификация на нежелани автоматични програми за сърфиране в съдържанието на Интернет магазина, натоварващи сървъра.

10. Интернет магазинът съдържа линкове и препратки към други уебсайтове. Distance.bg не носи отговорност за правилата за защита на поверителността, приложими за тях.

§ 4 Права на субекта на данните

1. Право на оттегляне на съгласието - правно основание: чл. 7 пар. 3 GDPR. а) Клиентът има право да оттегли всяко съгласие, дадено на Distance.bg. б) Оттеглянето на съгласието влиза в сила от момента на оттегляне на съгласието. в) Оттеглянето на съгласието не засяга обработката, извършена от Distance.bg в съответствие със закона преди оттеглянето му. г) Оттеглянето на съгласието не води до негативни последици за Клиента, но може да попречи на по-нататъшното използване на услуги или функционалности, които съгласно закона Distance.bg може да предоставя само със съгласие.

2. Право на възражение срещу обработка на данни - правно основание: чл. 21 GDPR. а) Клиентът има право да възрази по всяко време - поради причини, свързани с конкретната му ситуация - срещу обработването на личните му данни, включително профилиране, ако Distance.bg обработва данните му въз основа на легитимен интерес, напр. маркетинг на продукти и услуги на Distance.bg, водене на статистика за използването на отделните функционалности на Интернет магазина и улесняване на използването на Интернет магазина, както и проучване на удовлетвореността. б) Отказ под формата на имейл за получаване на маркетингови съобщения относно продукти или услуги ще означава възражението на Клиента срещу обработката на личните му данни, включително профилиране за тези цели. в) Ако възражението на Клиента се окаже основателно и Администраторът няма друго правно основание за обработване на лични данни, личните данни на Клиента, срещу обработването на които е възразил Клиентът, ще бъдат изтрити.

3. Право на заличаване на данни („правото да бъдеш забравен“) - правно основание: чл. 17 на GDPR. а) Клиентът има право да поиска заличаване на всички или някои лични данни. б) Клиентът има право да поиска заличаване на лични данни, ако: а. личните данни вече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработени; б. е оттеглил конкретно съгласие до степента, до която личните данни са били обработвани въз основа на неговото съгласие; в. възразил е срещу използването на неговите данни за маркетингови цели; г. личните данни се обработват незаконно; д. личните данни трябва да бъдат заличени, за да се спази законовото задължение, предвидено в законодателството на ЕС или законодателството на държавата-членка, на което Администраторът е подчинен; е. личните данни са събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество. в) Въпреки искането за заличаване на лични данни, във връзка с възражение или оттегляне на съгласието, Distance.bg може да запази определени лични данни дотолкова, доколкото обработването е необходимо за установяване, упражняване или защита на искове, както и за спазване на законово задължение, изискващо обработка съгласно правото на ЕС или законодателството на държавата-членка, на което е подчинена Distance.bg. Това се отнася по-специално за лични данни, включително: име, фамилия, имейл адрес, които се съхраняват с цел обработка на жалби и искове, свързани с използването на услугите Distance.bg, или допълнително адреса по местоживеене/адреса за кореспонденция, номер на поръчка, които данни се съхраняват с цел разглеждане на жалби и искове, свързани със сключени договори за продажба или предоставяне на услуги.

4. Право на ограничаване на обработката на данни - правно основание: чл. 18 на GDPR. а) Клиентът има право да поиска ограничение на обработката на личните му данни. Подаването на искане, в очакване на неговото разглеждане, прави невъзможно използването на определени функционалности или услуги, чието използване ще изисква обработка на данни, обхванати от искането. Distance.bg също няма да изпраща никакви съобщения, включително маркетингови. б) Клиентът има право да поиска ограничаване на използването на лични данни в следните случаи: а. ако постави под съмнение коректността на личните си данни - тогава Distance.bg ограничава използването им за времето, необходимо за проверка на коректността на данните, но не повече от 7 дни; b. когато обработването на данни е незаконно и вместо да ги изтрие, Клиентът ще поиска ограничаване на тяхното използване; в. когато личните данни вече не са необходими за целите, за които са събрани или използвани, но са необходими на Клиента за установяване, предявяване или защита на искове; г. когато е възразил срещу използването на неговите данни - тогава ограничението настъпва за времето, необходимо за да се прецени дали - с оглед на особената ситуация - защитата на интересите, правата и свободите на Клиента надвишава интересите на Distance.bg при обработката на личните данни на Клиента.

5. Право на достъп до данните - правно основание: чл. 15 на GDPR. а) Клиентът има право да получи потвърждение от Distance.bg дали обработва личните му данни и ако е така, Клиентът има право: а) да получи достъп до личните си данни; б. да получи информация за целите на обработването, категориите обработвани лични данни, получателите или категориите получатели на тези данни, планирания период на съхранение на данните на Клиента или критериите за определяне на този период (когато не е възможно да се посочи планиран период на обработка на данни), за правата на Клиента възникващи от GDPR и правото да подадете жалба до надзорния орган, за източника на тези данни, за автоматизирано вземане на решения, включително профилиране и за мерките за сигурност, приложени във връзка с трансфер на тези данни извън Европейския съюз; в. да получите копие от личните си данни.

6. Право за поправка на данните - правно основание: чл. 16 на GDPR. а) Клиентът има право да изисква от Distance.bg незабавно коригиране на неговите лични данни, които са неверни. Вземайки предвид целите на обработването, субектът на данните има право да поиска допълване на непълни лични данни, включително чрез подаване на допълнителна декларация, като подаде молба на имейл адреса в съответствие с § 6 на Политиката за поверителност.

7. Правото на прехвърляне на данните - правно основание: чл. 20 на GDPR. а) Клиентът има право да получи своите лични данни, които е предоставил на Distance.bg, и след това да ги изпрати на друг, избран от него, администратор на лични данни. Клиентът също има право да поиска личните данни да бъдат изпратени от Distance.bg директно до такъв администратор, доколкото това е технически възможно. В този случай Distance.bg ще изпрати личните данни на Клиента под формата на файл във формат csv, който е често използван, машинно четим формат, позволяващ получените данни да бъдат изпратени на друг администратор на лични данни.

8. В случай че Клиентът поиска да упражни горните си права, Distance.bg се съобразява с искането или отказва да го изпълни незабавно, но не по-късно от месец след получаването му. Ако обаче - поради сложния характер на искането или броя на исканията - Distance.bg няма да може да изпълни искането в рамките на един месец, ще го изпълни в рамките на следващите два месеца, като уведоми Клиента предварително в рамките на един месец от получаването на искането - за предвиденото удължаване на срока и причините за него.

9. Клиентът може да подава жалби, запитвания и искания до Distance.bg относно обработката на личните му данни и упражняването на правата му.

10. Клиентът има право да поиска от Distance.bg да предостави копие на стандартни договорни клаузи, като насочи запитването по начина, посочен в § 6 от Политиката за поверителност.

11. Клиентът има право да подаде жалба до председателя на Службата за защита на личните данни относно нарушаване на неговите права за защита на личните данни или други права, предоставени въз основа на GDPR.

§ 5 Управление на сигурността - парола

1. Distance.bg предоставя на Клиентите сигурна и криптирана връзка при прехвърляне на лични данни и при влизане в Акаунта на Клиента в Уебсайта. Администраторът използва SSL сертификат, издаден от една от водещите световни фирми в областта на сигурността и криптирането на данни, изпращани по Интернет.

2. В случай, че Клиентът, който има акаунт в Интернет магазина, е загубил по някакъв начин паролата за достъп, Интернет магазинът позволява генериране на нова парола. Distance.bg не изпраща напомняне на парола. Паролата се съхранява в базата данни в криптирана форма по начин, който прави невъзможно нейното четене. За да генерирате нова парола, трябва да предоставите своя имейл адрес във формуляра, намиращ се под линка „Забравена парола“, предоставен във формуляра за логване в акаунта в Интернет магазина. Новата парола ще бъде автоматично изпратена на имейл адреса, предоставен по време на регистрацията или записан в последната смяна в профила на акаунта.

3. Distance.bg никога не изпраща кореспонденция, включително имейли, в които се искат данни за логване, по-специално парола за достъп до акаунта на Клиента.

§ 6 Промени в Политиката за поверителност

1. Политиката за поверителност може да бъде променена, за което Distance.bg ще информира Клиентите.

2. Въпроси, свързани с Политиката за поверителност, моля, изпращайте на адрес: [email protected]

3. Дата на последната модификация: 4.9.2020 г.

To Top